The First Schedule

[See section 3(1)(a)]

S. No. Name of the State Name of the Campus Name of the Campus
1. Jammu and Kashmir Shri Ranbir Campus
2. Uttar Pradesh (a) Lucknow Campus
(b) Ganganath Jha Campus
3. Karnataka Shri Rajiv Gandhi Campus
4. Rajasthan Jaipur Campus
5. Odisha Shri Sadashive Campus
6. Kerala Guruvayoor Campus
7. Madhya Pradesh Bhopal Campus
8. Maharashtra K.J. Somaiya Campus
9. Himachal Pradesh Veda Vyas Campus
10 Tripura Eklavya Campus
11. Uttarakhand Shri Raghunath Kirti Campus